Kiçi telekeçiligiňize global ykdysady çökgünlikden çykmaga kömek etmek üçin iň oňat semalt strategiýalary


COVID biziň durmuşymyzy düýpgöter üýtgetdi. Mundan alty aý ozal gülläp ösen kärhanalar gapylaryny hemişelik ýapýarlar. Bu sarp edijiler üçin gynandyryjy we kiçi telekeçiler üçin gorkunç görnüş.

Emma bu hakykat bolmaly däl.

Işiňizi şu wagta çenli dowam etdiren bolsaňyz, her bir şowsuzlygyň özüňizden has gowy bolmaga mümkinçilikdigini bilýärsiňiz. Bu global pandemiýa tapawudy ýok. Üstünlik gazanmak üçin gutynyň daşynda pikirlenmeli bolmagyňyz mümkin.

Şeýlelik bilen, işiňiziň global ykdysady çökgünlikden çykmagyna nädip kömek edip bilersiňiz? Jogap, iň erbetini kesmek we iň oňat strategiýalary düzmek bilen gelýär. Performanceokary öndürijilikli hasaplaryňyza ajaýyp üns bermeli bolarsyňyz. Mundan başga-da, marketing býudjetiňizi çözmek islärsiňiz, emma ony azaltmak islemersiňiz.

Şeýle hem sanly teklipleriňizi ösdürmek islärsiňiz. Köp adamlar häzirki çökgünlikde dükana girmek islemezler. Employeehli işgär bazasyna täzeden baha bermek üçin gitmeli bolmagyňyz mümkin. COVID bize oýlanmaga wagt beren bolsa-da, dowam etmelidigimizi ýatlatdy. Aşakda dürli strategiýalar barada jikme-jik durup geçeris.

Sanly hyzmatlaryňyzy ösdüriň ýa-da onlaýn barlygy dörediň

Bu çökgünlik pandemiýadan döreýär. Netijede, sanly dükanyň bolmagy öňküsinden has zerur. Bölek satuw kompaniýasy ýa-da hyzmat hödürleýän biri bolsun, sanly dükan döretmegiň ýollary bar. Entek web sahypaňyz ýok bolsa, täze başlamaga mümkinçilik berýär. Otherwiseogsam, size kömek edip biljek web hostlarynyň sanawyny bereris.

Wix


Wix güýçli programmalary bolan hünär derejeli doly hyzmat web sahypasydyr. Bu programmalar, içerki göni poçta kampaniýalaryny, programmalary meýilleşdirmegi we web sahypasyndaky töleg opsiýalaryny öz içine alýan güýçli elektron söwda platformasy bolmaga mümkinçilik berip biler.

Netijede, adamlar öýden çykmazdan ýa-da jaň etmän hyzmatyňyzy tertipleşdirip bilmekleriniň ajaýyp usulydyr. Göz öňüne getiriň, uly emläk üçin gazon otlamak işini teklip eden bolsaňyz, bu adamlara size hödürläp biljek dürli paketleriňizi programmalaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Mysal üçin, bir gektar warianty bolup biler, bu işi tamamlamak üçin toparyňyza iki sagat gerek bolar. Şeýle hem, köp mukdarda gektar ýerleri, daglyk ýerleri ýa-da haşal otlary ýa-da başga hyzmatlary saýlap bilerler. “Wix” meýilnamalaşdyryş we elektron telekeçilik programmalarynda hyzmat pudagy üçin güýçli gurallar bar.

Shopify


Bölek satuw guramalary Kanadanyň güýçli elektron söwda platformasyny saýlap bilerler Shopify. “Shopify” onlaýn platformalary çalt döretmek üçin başga bir ajaýyp gural. Önümiňiz bar bolsa, dükanyňyzy birnäçe minutda saklap bilersiňiz.

“Shopify” -iň goldaýan kärhanalarynyň ajaýyp sanawy bar. Öz platformasynda bolmagyna ynanýan bir milliondan gowrak kärhanasy bar diýip öwünýärler. Aşakda yzarlap boljak elektron telekeçiligiň görnüşine diňe birnäçe mysal getiriň.
  • Bölek satuw önümleri
  • Abuna gutulary
  • Agzalyk
  • Onlaýn ýa-da awtonom sapaklar
  • Çäreler (bilet satuwy)

Kwadrat meýdany


Kwadrat meýdany gowy dizaýny halaýanlar üçin iň oňat platforma, ýöne özleri edip bilmeýärler. Olaryň elektron söwda platformasy, “Squarespace eCommerce” önümleriňizi gowy görkezmek üçin amatlydyr. Olarda özboluşly görünmäge kömek etjek şablonlaryň giň sanawy bar. Platforma üçin dürli ulanyşlar aşakda görkezilýär.
  • Iş duşuşyklaryny meýilleşdirmek
  • Poçta sanawlaryny gurmak
  • Bildirişler
  • Google kartalaryny ýerleşdirmek
  • Sahypada satyn alyş sahypasy bolmak
Şeýle hem, sarp edijiler we telekeçiler üçin özüne çekiji çeýe töleg wariantlary bar. Jübi goşundylary, ykjam programmalara aşyk bolan käbirlerimizi özüne çekip biljek “Wix” -iňkiden has aňsat. Her niçigem bolsa, sanawymyzdaky islendik wariant siziň işiňiz üçin gowy işlär.

COVID meýilnamaňyzy dörediň we satyň

COVID görkezmelerine eýerýän kärhanalara hormat goýulmalydyr. Kerpiçden ýasalan kiçijik dükan bolsaňyz, girýänler üçin kesgitlenen COVID-19 meýilnamasy bolmaly. Bular dükanda adamlaryň sanyny çäklendirmek, maskalar we her alty aýakdan bellik goýmak ýaly zatlary öz içine alýar. Bu çökgünlikde, kompaniýanyňyza pikir edişiňizden has köp zat berer.

Marketingiňiz şu ýere girýär.

“Coronavirus” strategiýaňyzy döretmek bilen, müşderiňizi birinji orunda goýýarsyňyz. Muny web sahypaňyza we dükanyňyza ýerleşdirip gurmak isleýärsiňiz. Şeýle hem, gözlenýän sözler üçin tertipleşdirmäge mümkinçilik berýän mowzuk bilen baglanyşykly birnäçe blog döretmek islärsiňiz. Fiziki ýeriňiz bar bolsa, bu şertleriň ýerleşýän ýeriňizi görkezmegini isläp bilersiňiz.

Ynamly boluň, aç boluň


Işiňiziň üstünlikli bolmagyny isleýän bolsaňyz, islemeli. Fiziki ýa-da sanly kärhanaňyzyň bardygyna garamazdan, işiňizi ösdürmeli. Özüňiziň we toparyňyzyň işiňize ynanýandyklaryny anyklamak bilen, olar (we siz) isleýän zatlary üçin gaty güýçli basyş ederler. Bu ykdysady çökgünlikden ozal hakykatdy.

Her niçigem bolsa, çökgünlik siziň işiňizden has ýokary talaplary talap edýär. Uklamagyň wagty däl; iň gowy kompaniýalar çökgünligi nädip başdan geçirmelidigini bilýärler. Aşakda ynamly we aç bolmak barada käbir çalt maslahatlar we ýatlatmalar bar.

Gatnaşyklary birikdiriň we saklaň

Gowy lider özüni elýeterli eder. Bu elýeterlilik, guramadaky her bir adama, baglanyşyklara we kompaniýanyň müşderilerine degişlidir. Esasy zat, yzygiderli barlaglar bilen bu baglanyşyklary saklamak. Şahsy gatnaşyklary dolandyrmak kyn bolup biljek döwürde esasanam peýdalydyr.

Siziň üçin möhüm bolanlar üçin elýeterli bolmagyny dowam etdirmek bilen, muny tanarlar. Bu strategiýa, täsiri saklamagy aňsatlaşdyrýar. Çylşyrymly işleri ýerine ýetirmek üçin size ep-esli çeşme berýär.

Mysal bilen gurşun

Beýik lider ilkinji gezek pikirini synap görer. Müşderi almagyň iň gowy usulynyň gapy-gapy satmakdygyna ynanýan bolsalar, ol ýerde bolmagyny dowam etdirerler. Bu ýolbaşçylar şol bir ýygylyk bilen ol ýerde bolup bilmezler, ýöne dowamly gatnaşmak olary kiçigöwünlilik bilen görkezýär. Şeýle hem, ýolbaşçylara adaty işgärleriň perspektiwasy üçin has uly baha berýär.

Bu strategiýa haýsy toparyň bardygyna garamazdan ulanylýar. Üstünlikli kompaniýalaryň bu strategiýany köplenç kabul edýändigine göz ýetirersiňiz. Gowy ýolbaşçylar guramanyň içinden köp gezek gelýärler. Iň bolmanda, bu pudakda tejribesi bar.

Elmydama hyzmatdaş boluň

Gowy lider deň-duşlary bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin mümkinçilik gözleýär. Başgalar bilen işlemek islegini paýlaşyp, olaryň hormatyna eýe bolmagyňyz has ähtimal. Beýleki perspektiwalaryň ähmiýetine düşüneniňizde, taslamany ep-esli gowulaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Elbetde, toparyň zerurlyklaryna laýyk gelýänleri tapmaly bolarsyňyz. Mysal üçin, kiçi toparda eýýäm 17 marketing hünärmeni bar bolsa, marketingde tejribesi bolan birini tapmaga kömek etmeýär.

Iň gowy müşderileriňize we strategiýalaryňyza üns beriň


Gowy kärhanalar, olar üçin işleýän iň yzygiderli hasaplaryň we strategiýalaryň sanawyna eýe bolar. Zähmetimiziň has möhüm bölegini we şuňa meňzeş müşderileri ýerleşdirmek bilen has uly üstünlik gazanarsyňyz. Bular üstünlikleriň subut edilen ýazgylary bolan strategiýalardyr.

Bu strategiýa, ähli puluňyzy has töwekgelçilikli platformalardan almaly diýmek däl. Bularyň köpüsinde ýokary töleg mümkinçiligi bolup biler. Iň kyn müşderiler, COVID-iň töwereginde düzülen strategiýa täzeden baha berilmegini talap edip bilerler.

Bu barada aç-açan pikir alyşmak bilen, iň gowy strategiýalaryňyza dolanmaga mümkinçilik berýär. Bu strategiýalary iň oňat müşderilere berk ulanyň, olar siziň teklibiňize hormat goýarlar. Elmydama satuwyň netijesi bolup bilmez, ýöne şu wagt siziň ygtyýaryňyzdan çykmasa, bu hökman ýitgi däldir.

Iň erbet ýerine ýetirijileri kesiň

Iň ýakymly söhbetdeşlik bolmasa-da, toparyňyzyň näderejede uly bolmalydygyna göz aýlamagyň wagty gelip biler. Käbir adamlary otlamaly bolmagyňyz mümkin.

Bu hiç haçan aňsat iş däl. Hiç haçan birine işgäriňiziň durmuşyna täsir etmek kararyna gelýändigiňizi aýtmak islemeýärsiňiz. Şeýle-de bolsa, bu döwürde kyn kararlar gelip biler. Bu kararlary bermek kärhana eýesi hökmünde siziň jogapkärçiligiňizdir. Munuň alternatiwasy, käbirleriniň hakyny tölemek üçin her kimiň aýlygyny pida edip biler.

SEO-ny ýatdan çykarmaň

Beýleki bloglarymyzyň birinde, COVID döwründe SEO-nyň ähmiýetini has köp üns bilen ara alyp maslahatlaşýarys. Şol makalany okamagy maslahat berýäris, ýöne size bu makalada gysga görnüşini bereris.

SEO dogry ulanylsa, tebigy, uzak möhletli ösüşi döretmäge mümkinçilik berýär. Beýleki makalamyz, web sahypaňyza adamlary özüne çekjek degişli açar sözler bilen öz wagtynda maglumat gurmagy nygtaýar. Şeýle hem, has köp saýt traffigini döredýän makalalar bolan hemişe gök öwüsýän makalalary öndürip bilersiňiz.

Netijede, marketing býudjetiniň bir bölegi onlaýn SEO programmasy üçin bolmaly. “Semalt” -yň bu meselelerde size kömek etjek dürli platformalary bar. Semalt size öňe gitmekde hem kömek edip biler elektron telekeçilik platforma.

Netije

Recentakynda çökgünlik baradaky ýatlama, täsirini ýadyna salmak üçin ýeterlik garrylarymyzyň köpüsinde saklanýar. COVID-i göz öňünde tutup, çökgünligiň gaýdyp gelmegi gutulgysyz ýaly bolup görünýär. Netijede, strategiýanyň ýerinde bolmagy zerurdyr.

Bu çökgünlik pandemiýa sebäpli özboluşlydyr. Netijede, sanly platformaňyzy ýa-da kerpiçden ýasalan platformany ösdürmek zerurdyr. Käbirleri üçin bu ilkinji elektron telekeçilik web sahypasyny döretmegi aňladýar. Bu edara tejribesi bolmadyklar üçin kyn mesele.

Haýsy pudagyňyza garamazdan, ähli telekeçiler öz müşderileri üçin göreşmeli bolarlar. Köpüsi döwükler üçin dyrjaşmagy mümkin, ýöne üstünlikli strategiýalaryňyza ünsi jemläp, ynamdar lider hökmünde galmak bilen, işiňizi bu çäkden çykarmak mümkinçiligi bar.

Netijede, marketing býudjetiňizi azaltmazlyk möhümdir. Munuň sebäbi öň hatarda galmak bilen baglanyşykly. Beýleki kompaniýalar, doldurmak islemeýän ýeriňizi doldurmakdan hoşal bolarlar. Munuň ýerine, şol býudjetiň bir bölegini durnukly SEO kampaniýasyna ulanyň.

Çökgünlik gutaransoň, güýçlendirip boljak öz wagtynda mazmun öndürmegiň ýolunda bolarsyňyz Semalt's ýol görkezmek. Has giňişleýin maglumat üçin şu gün SEO hünärmenine ýüz tutuň.